James Family

.

1999. James Family. 1925. Eva Tempia James, daughter of Thomas James. Source: Thomas Harbor James Family